Cấp chứng chỉ năng lực PCCC cho tổ chức thiết kế phòng cháy – chữa cháy

Hiện nay, có khá nhiều đơn vị, tổ chức tham gia lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình nói chung và thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình nói riêng. Tuy nhiên có nhiều đơn vị vẫn còn băn khoăn, thắc mắc về việc tham gia lĩnh vực thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình xây dựng có cần chứng chỉ năng lực PCCC ( phòng cháy chữa cháy) hay không. 

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực PCCC

chung-chi-pccc

Chứng chỉ năng lực thiết kế phòng cháy – chữa cháy hạng I

– Tổ chức phải có ít nhất 10 người có chứng chỉ năng lực thiết kế PCCC hạng I phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người đảm nhận chức danh là chủ trì thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình phải có chuyên môn phù hợp, có chứng chỉ năng lực PCCC hạng I.

– Đơn vị, tổ chức có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình có chuyên môn và nghiệp vụ cao.

– Đơn vị, tổ chức đã thực hiện thiết kế phòng cháy – chữa cháy cho ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II trở lên cùng loại.

Chứng chỉ năng lực thiết kế phòng cháy – chữa cháy hạng II

– Tổ chức xây dựng phải có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế phòng cháy – chữa cháy hạng II phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ. Người đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế phòng cháy – chữa cháy phải có chuyên môn cao và chứng chỉ năng lực PCCC hạng II.

– Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình có chuyên môn và nghiệp vụ phải phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
– Tổ chức đã trực tiếp thực hiện ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

Chứng chỉ hành nghề năng lực thiết kế phòng cháy – chữa cháy hạng III

– Đơn vị, tổ chức tham gia lĩnh vực thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình phải có ít nhất 05 người có chứng chỉ thiết kế phòng cháy – chữa cháy hạng III phù hợp với công trình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Những người đảm nhận chức vụ làm chủ trì thiết kế phải có chuyên môn và chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III.

– Có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế phòng cháy – chữa cháy công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

chung-chi-nang-luc-phong-chay-chua-chay

 Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực PCCC

– Chứng chỉ năng lực hạng I: Tổ chức, đơn vị sẽ được làm chủ nhiệm, chủ thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế tất cả các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm thiết kế phòng cháy – chữa cháy với tất cả các nhóm dự án cùng loại với dự án được cấp trong chứng chỉ.

– Chứng chỉ năng lực hạng II: Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hạng II sẽ được đảm nhận chức vụ chủ nhiệm, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ năng lực phòng cháy – chữa cháy. Được làm chủ nhiệm lập dự án các dự án thuộc nhóm B và C cùng loại.

– Chứng chỉ năng lực hạng III: Tổ chức được đảm nhận chức vụ làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế phòng cháy – chữa cháy với các công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ năng lực. Được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại với dự án được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế.

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực thiết kế phòng cháy – chữa cháy hạng I, II và III

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động phòng cháy – chữa cháy.

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập được cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản kê khai danh sách, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt trong tổ chức.

– Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thực hiện ít nhất 03 công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất liên quan đến hoạt động thiết kế phòng cháy – chữa cháy.

– Bản kê khai năng lực tài chính, khả năng huy động máy móc, trang thiết bị theo yêu cầu của hoạt động thiết kế PCCC.

– Quy trình thực hiện công việc, hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với hoạt động thiết kế phòng cháy – chữa cháy.

nang-luc-thiet-ke-pccc

Trình tự cấp chứng chỉ năng lực PCCC

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ sẽ gửi 01 hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm xét duyệt và cấp chứng chỉ năng lực phòng cháy – chữa cháy cho tổ chức.

Hội động xét cấp chứng chỉ năng lực sẽ có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng, trình cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định. Thời gian đánh giá và cấp chứng chỉ không quá 15 ngày với chứng chỉ hạng I và 10 ngày với chứng chỉ hạng II và III kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời gian tối đa là 03 ngày, cơ quan chức năng cấp chứng chỉ năng lực PCCC sẽ có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực tới Bộ xây dựng. Trong thời gian 05 ngày, Bộ xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, đồng thời thực hiện tích hợp thông tin để quản lý và tra cứu chứng chỉ năng lực. 

Như vậy, mọi tổ chức khi tham gia vào lĩnh vực thiết kế phòng cháy – chữa cháy đều phải có chứng chỉ năng lực PCCC theo quy định của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ xây dựng. Đây là điều kiện cũng như quyền hạn của tổ chức thiết kế phòng cháy – chữa cháy được tham gia vào các nhóm dự án và các cấp công trình xây dựng khác nhau.