Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cần những điều kiện gì

Chứng chỉ xây dựng là văn bản pháp lý chứng  minh năng lực cá nhân trong lĩnh vực xây dựng nhất định, do Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng cấp khi cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Đối với chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2, những điều kiện đó bao gồm những gì?

Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp.

Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp được cho phép hành nghề nếu hoạt động dưới 06 tháng. 

Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện được cấp chứng chỉ:

  1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam .
  2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 
  3. Vượt qua sát hạch với lĩnh vực phù hợp

Điều 149 Luật xây dựng 2014 quy định: “Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.”

Những cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cần đáp ứng những điều kiện như sau:

Thứ nhất, có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung mà cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề. Ví dụ, cá nhân đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng liên quan đến hoạt động thiết kế trong xây dựng thì cần có bằng cấp chuyên môn chứng tỏ năng lực chuyên môn liên quan đến hoạt động thiết kế.

Điều kiện riêng đối với từng lĩnh vực

Ngoài việc đáp ứn điều kiện chung, cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II cần đáp ứng những điều kiện trong từng lĩnh vực cụ thể.

Lĩnh vực khảo sát xây dựng

Người được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cần đáp ứng: đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực khảo sát từ 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc nhiều hơn 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên.

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Lĩnh vực thiết kế công trình

Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của từ 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc nhiều hơn  02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Lĩnh vực giám sát thi công

Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Lĩnh vực kiểm định xây dựng

Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II hoặc đã làm chủ trì kiểm định xây dựng của 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.

Lĩnh vực định giá xây dựng

Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

Liên hệ với Học viện xây dựng ngay hôm nay nếu bạn muốn sở hữu chứng chỉ hành nghề nhanh nhất, tiết kiệm nhất: 

Địa chỉ: 158 Phố Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0947 678 529

Facebook Messenger: Link