Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 cho tổ chức xây dựng

Các tổ chức xây dựng muốn tham gia vào hạng công trình hay nhiều dự án khác nhau bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trong đó chứng chỉ năng lực hạng 1 sẽ giúp cho các tổ chức xây dựng có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều hạng công trình và nhiều loại dự án xây dựng khác nhau.

Điều kiện chung cấp chứng chỉ năng lực hạng 1

– Tổ chức yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực phải có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định.

– Tổ chức yêu cầu cấp chứng chỉ năng lực phải có máy móc, các trang thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ cho công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

chung-chi-nang-luc-xay-dung-hang-1

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 đối với từng lĩnh vực xây dựng

Điều kiện năng lực của Tổ chức khảo sát xây dựng

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ.

– Cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ.

– Tổ chức khảo sát xây dựng đã khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án thuộc nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B trở lên hoặc 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.

Điều kiện năng lực của Tổ chức lập quy hoạch xây dựng

– Cá nhân đảm nhận chức danh là chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

– Tổ chức đã thực hiện ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng  thuộc thẩm quyền và đẵ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Điều kiện năng lực của Tổ chức thiết kế xây dựng công trình

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhân.

– Các cá nhân tham gia thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng 1.

– Tổ chức đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

thiet-ke-xay-dung-cong-trinh

Điều kiện năng lực của Tổ chức tư vấn quản lý dự án

– Cá nhân đảm nhận chức vụ giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

– Các cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với công việc mà mình được giao.

– Tổ chức đã thực hiện quản lý ít nhất 01 dự án thuộc nhóm A hoặc 02 dự án thuộc nhóm B trở lên cùng loại.

Điều kiện năng lực của Tổ chức thi công xây dựng công trình

– Cá nhân đảm nhận chức vụ chỉ huy trưởng công trình phải có đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trình hạng I và phải phù hợp với lĩnh vực đảm nhận.

– Các cá nhân phụ trách thi công phải có trình độ chuyên môn từ đại học hoặc cao đẳng nghề trở lên phù hợp với công việc được giao. Có thời gian công tác ít nhất là 03 năm đối với trình độ đại học và 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề.

– Công nhân kỹ thuật thực hiện công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng 1.

– Tổ chức có khả năng huy động số lượng máy móc và các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của thi công công trình.

– Tổ chức đã trực tiếp thi công công trình thuộc các hạng mục công trình có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II trở lên.

Điều kiện năng lực của Tổ chức giám sát thi công xây dựng

– Cá nhân đảm nhận làm giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký xin cấp chứng chỉ năng lực.

– Tổ chức đã thực hiện giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II trở lên cùng loại.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 của Tổ chức kiểm định xây dựng

– Cá nhân đảm nhận chủ trì thực hiện việc kiểm định xây dựng phải đáp ứng được điều kiện hành nghề hạng I.

– Các cá nhân tham gia trực tiếp thực hiện kiểm định xây dựng phải có trình độ chuyên môn phù hợp.

– Tổ chức đã thực hiện việc kiểm định xây dựng với ít nhất 01 công trình cấp I và 02 công trình cấp II trở lên cùng loại.

chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-hang-1

Điều kiện năng lực của Tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Cá nhân chủ trì thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I.

– Các cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Tổ chức đã thực hiện quản lý chi phí tối thiểu là 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B trở lên.

Bộ xây dựng là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực trên.

Trên đây là những điều kiện cũng như trình tự thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 cho các công ty, tổ chức hoạt động trong mọi lĩnh vực xây dựng.