Điều kiện cấp chứng chỉ xây dựng hạng 2 cho công ty xây dựng

Chứng chỉ xây dựng hạng 2 cũng giống như chứng chỉ xây dựng hạng 1 và 3. Đây cũng là bản đánh giá năng lực của công ty xây dựng được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ xây dựng cấp.

Các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng 

Theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì có 08 lĩnh vực thuộc hoạt động xây dựng cần phải có chứng chỉ xây dựng. Đó là:

  1. Khảo sát xây dựng
  2. Lập quy hoạch xây dựng
  3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
  4. Quản lý dự án đầu tư xây dựng
  5. Thi công xây dựng công trình
  6. Giám sát thi công xây dựng công trình
  7. Kiểm định xây dựng
  8. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều kiện chung để cấp chứng chỉ xây dựng hạng 2

– Phải có phòng thí nghiệm hoặc văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm để phục vụ cho công tác khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định.

– Có các loại máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động một lực lượng lớn các loại máy móc, thiết bị để phục vụ cho công tác khảo sát lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ xây dựng hạng 2.

– Cá nhân đảm nhận chức danh là chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng 2 trở lên và phải phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

– Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát chuyên môn, phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

– Đã thực hiện khảo sát xây dựng tối thiểu là 01 dự án thuộc nhóm B hoặc 02 dự án thuộc nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.

Điều kiện năng lực của đơn vị xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 2

Để được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 2 thì các lĩnh vực dưới đây phải đảm bảo được các điều kiện riêng của từng lĩnh vực như sau:

1. Đối với tổ chức lập quy hoạch xây dựng

– Cá nhân đảm nhận chức danh làm chủ nhiệm của đồ án quy hoạch phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên phù hợp với chuyên môn đảm nhận.

– Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền và được UBND cấp huyện phê duyệt.

2. Đối với tổ chức thiết kế xây dựng công trình

– Cá nhân đảm nhận chức vụ là chủ nhiệm thiết kế công trình xây dựng cần có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên và phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

– Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế công trình phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ.

–  Tổ chức đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất là 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

linh-vuc-cap-chung-chi-thi-cong

3. Đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án

– Cá nhân đảm nhận chức vụ làm giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở lên và phải phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

– Cá nhân đảm nhận phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên và phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

– Cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện quản lý dự án phải có chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận.

– Tổ chức, đơn vị xây dựng phải thực hiện ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

4. Đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng được điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

5. Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình

– Cá nhân đảm nhận làm chỉ huy trưởng của công trường phải có đủ điều kiện là chỉ huy trưởng từ hạng II trở lên và phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 2.

– Cá nhân phụ trách công việc thi công phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với công việc và có thời gian công tác ít nhất là 01 năm đối với đại học và 03 năm đối với cao đẳng.

– Công nhân kỹ thuật thực hiện công việc phải có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp.

– Có khả năng huy động được đủ số lượng các dụng cụ, máy móc, thiết bị để phục vụ cho tác thi công công trình.

– Đã trực tiếp thi công các công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ  ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình cấp III trở lên.

6. Đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng

– Cá nhân đảm nhận giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên.

– Tổ chức đã thực hiện giám sát thi công xây dựng tối thiểu là 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

giam-sat-thi-cong-xay-dung

7. Đối với tổ chức kiểm định xây dựng

– Cá nhân chủ trì thực hiện việc kiểm định xây dựng phải đáp ứng được điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng từ hạng II trở lên.

– Cá nhân tham gia thực hiện công việc kiểm định phải có chuyên môn phù hợp với chứng chỉ xây dựng hạng 2 cần cấp.

– Tổ chức đã thực hiện kiểm định xây dựng 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III trở lên cùng loại.

8. Đối với tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ hạng II trở lên.

– Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí phải có chuyên môn về vị trí công tác.

– Tổ chức đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng ít nhất là 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật.

Trên đây là những điều kiện chung và điều kiện riêng của từng lĩnh vực trong hoạt động xây dựng của công ty xây dựng cần cấp chứng chỉ xây dựng hạng 2. Hy vọng với bài viết này, Học viện xây dựng đã cung cấp được những thông tin hữu ích cho bạn đọc.