Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-BXD)

PHỤ LỤC 2

MẪU QUY CHẾ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

QUY CHẾ

Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………ngày …/…/… của Chủ tịch Hội đồng Xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề) theo quy định và trách nhiệm của cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 2. Trình tự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

a) Lập danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Bộ phận sát hạch lập danh sách cá nhân tham dự sát hạch theo hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc đăng ký tham dự sát hạch (trường hợp có nhu cầu sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) do cá nhân gửi đến.

b) Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quyết định và thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đến cá nhân đã đăng ký bằng văn bản thông qua thư điện tử và đăng tải trên Trang thông tin điện tử do mình quản lý.

c) Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

– Việc sát hạch được thực hiện trên phần mềm sát hạch được Bộ Xây dựng công bố tại trang thông tin điện tử tại địa chỉ http//www.cchnxaydung.gov.vn.

– Trước giờ sát hạch, Bộ phận sát hạch kiểm tra, đảm bảo các Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch.

– Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm tra, đối chiếu.

– Bộ phận sát hạch phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến kỳ sát hạch trước khi cá nhân vào tham dự sát hạch.

– Thời gian thực hiện sát hạch được tính từ thời điểm cá nhân đăng nhập thành công phần mềm sát hạch và xác nhận thực hiện sát hạch.

– Kết quả sát hạch của cá nhân được in ra 02 bản ngay sau khi kết thúc bài sát hạch, có chữ ký của cá nhân và chữ ký xác nhận của đại diện Bộ phận sát hạch trong đó: 01 bản giao cho cá nhân, 01 bản do Bộ phận sát hạch tổng hợp, lưu kết quả sát hạch.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận sát hạch

1. Nhiệm vụ

a) Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây viết là Hội đồng) xem xét quyết định;

b) Kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện các Điều kiện tổ chức kỳ sát hạch;

c) Sắp xếp và thông báo lịch sát hạch sau khi được Chủ tịch Hội đồng chấp thuận;

d) Phổ biến, hướng dẫn nội dung, quy định liên quan đến sát hạch; công khai mức phí, lệ phí sát hạch;

đ) Tổ chức kỳ sát hạch theo quy định;

e) Lập biên bản xử lý các quy phạm quy chế sát hạch theo quyền hạn được giao và báo cáo Hội đồng;

g) Tổng hợp kết quả kỳ sát hạch, ký xác nhận biên bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng trước khi trình Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Quyền hạn

a) Yêu cầu cá nhân tham dự sát hạch xuất trình xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch;

b) Đề nghị cá nhân kết thúc sát hạch và lập biên bản xử lý vi phạm trong trường hợp cá nhân vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

c) Tạm dừng sát hạch để xử lý các lỗi kỹ thuật của phần mềm sát hạch, sự cố xảy ra trong quá trình sát hạch.

Điều 4. Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

1. Cá nhân được tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khi:

a) Có tên trong danh sách tham dự sát hạch của Cơ quan/Tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

b) Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định.

c) Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) thì nộp đơn theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân và 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng gửi về Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định để đăng ký tham dự sát hạch.

d) Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.

đ) Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch hoặc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ở các lần sát hạch tiếp theo.

2. Khi tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tuân thủ các quy định sau:

a) Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu Lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch.

b) Khi vào phòng sát hạch:

– Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

– Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch.

c) Trong phòng sát hạch:

– Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch;

– Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch.

– Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự khu vực thực hiện sát hạch.

– Không được rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch.

Điều 5. Giám sát, kiểm tra đợt sát hạch

1. Cơ quan/Tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tự tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên đối với các đợt sát hạch.

2. Công tác tổ chức sát hạch của Cơ quan/Tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề chịu sự kiểm tra, giám sát Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 6. Công nhận kết quả sát hạch

Kết quả sát hạch đạt yêu cầu của cá nhân được Bộ phận sát hạch tổng hợp, trình Hội đồng làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Đối với cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo Phiếu kết quả sát hạch do Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ để được xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định./.

(Theo Thư viện Pháp luật)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay